Επισκευή Σωληνώσεων Θέρμανσης

Στις παλαιότερες εγκαταστάσεις θέρμανσης και ειδικά σε εκείνες που αποτελούνται από χαλύβδινες σωληνώσεις, οι διαρροές λόγω διάβρωσης πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μελλοντικών διαρροών ειδικά όταν αντικαθίστανται μόνο τμήματα της εγκατάστασης .
Στις περιπτώσεις υπόγειων τμημάτων θα πρέπει να προβλέπεται αντιδιαβρωτική και καθοδική προστασία .
Ενα συχνό φαινόμενο που προκαλεί διαρροές είναι το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης το οποίο επιτείνεται όταν στην εγκατάσταση υπάρχουν τμήματα χαλυβδοσωλήνων και χαλκοσωλήνων ταυτόχρονα .
Ανάλογα με το είδος εγκατάστασης κατά την επισκευή , λαμβάνουμε μέτρα για τη μείωση του φαινόμενου της ηλεκτρόλυσης για την αποφυγή μελλοντικών διαρροών .